Kullanım Koşulları

Sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Mesafeli Satış ve Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1 - TARAFLAR a) Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:9 34218 Bağcılar / İstanbul / Türkiye adresinde mukim Fujifilm Dış Tic. A.Ş (Bundan böyle “Fujifilm” olarak anılacaktır). b) Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesine üye olan ve/veya alışveriş yapan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır). MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU İş bu Sözleşme’nin konusunu Fujifilm'in sahip olduğu Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com isimli internet alışveriş sitesinden Müşterilerin faydalanma şartlarının belirlenmesi teşkil etmektedir. MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. Müşteri, Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com isimli internet sitesine Müşteri olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, Fujifilm'in bu bilgilerin gerçeğe aykırı olarak verilmesi nedeniyle uğrayabileceği tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 3.2. Müşteri, Fujifilm tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Müşterinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Fujifilm'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Fujifilm'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 3.3. Müşteri, Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesini kullanırken kanun koyucu tarafından yürürlüğe sokulan ve Müşteriliği süresince yürürlüğe sokulacak yasal mevzuat hükümlerine tam olarak uymayı ve bunları ihlal etmemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşterinin bu maddede düzenlenen yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle doğabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Müşteri sorumludur. 3.4. Müşteri, Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Yine, Müşteri iş bu Müşterilik sözleşmesi ile Müşteri olmak için başvuruda bulunduğu internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 3.5. Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesinde Müşteriler tarafından sipariş edilmek üzere yüklenen fotoğraflar, olası sipariş sorunları ve sistem işleyişi gereği 4 hafta boyunca Fotobaskiservisi sunucularında saklanabilir. 3.6. Fujifilm, Müşteri verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Müşteri yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Fujifilm'den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. 3.7. Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Müşteriye aittir. 3.8. İş bu Müşterilik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçları Fujifilm'e yükletilemez. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, adli mercilere başvuru yapılması halinde, Fujifilm'in ihlal sebebiyle yapılacak savunma masrafları ve neticesinde ödenebilecek tazminatı, Müşterilik sözleşmesine uyulmamasından ötürü Müşteri'den talep etmek hakkı bulunmaktadır. 3.9. Fujifilm'in her zaman tek taraflı olarak gördüğü lüzum üzerine, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın Müşterinin Müşteriliğini silme, müşteriye ait dosya, belge, bilgi, yazı ve yorumları silme hakkı vardır. Müşteri iş bu yetkiyi Fujifilm'e vermekle bu tasarrufu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, Fujifilm'in hiçbir sorumluluğu yoktur. 3.10. Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Fujifilm'in fikri mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarını düzenleyen ilgili kanun ve yönetmeliklerle korunmaktadır. Söz konusu yazılım ve tasarım tamamen veya kısmen Müşteri veya 3. kişiler tarafından kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Yine bu internet sitesinde satışa sunulan tüm ürünler, adı geçen şirketlere ait ticari markalar olup fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır. 3.11. Fujifilm tarafından Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sözleşmelerin kurulduğu yönünde delil teşkil etmesi ve adli mercilerce talep edildiği takdirde talepçi merciye iletilmesine yönelik olarak ve/veya yürürlükte bulunan ve/veya yayınlanacak yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Müşteri'nin siteye erişmek için kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanıp kayıt altına alınabilir. 3.12. Fujifilm, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Müşterilerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Fujifilm, Müşterinin Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin ve girdiği sayfaların kaydını saklama hakkını saklı tutar. 3.13. Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesine Müşteri olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar ve fırsatlar kapsamında Fujifilm tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri, Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesine Müşteri olurken verdiği ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına ve Fujifilm'in kendisine ait bu bilgileri kullanmasına ve arşivlemesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri aksini bildirmediği sürece Müşteriliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve bu verilerin de Fujifilm tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri aksini bildirmediği sürece Fujifilm'in kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Fujifilm'i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, veri paylaşım tercihlerinden bir ya da bir kaçını değiştirmek isterse, bu talebini [email protected] e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir. 3.14. Müşteri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya öteki kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda veya Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesinin ve/veya Fujifilm'in haklarını ve mülkiyetini korumak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde Fujifilm'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Fujifilm'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.15. Fujifilm, Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânları dâhilinde tüm tedbirleri almıştır. Bunun yanı sıra nihai güvenliğinin sağlanması için Müşteri'nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Müşteri, Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesine girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından yine kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 3.16. Fujifilm, Fotobaskiservisi mobil uygulamaları ve www.fotobaskiservisi.com internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 3.17. Fujifilm, Müşterilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir. 3.18. Taraflar, Fujifilm'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 3.19. Fujifilm, iş bu Müşterilik sözleşmesi uyarınca, Müşterilerinin sisteminde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Müşteri iş bu Müşterilik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, e-posta ve/veya mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini [email protected] e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir. MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN FESHİ İş bu Sözleşme Müşterinin Müşteriliğini iptal etmesi veya Fujifilm tarafından Müşteriliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Fujifilm, Müşteri'nin Müşterilik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Müşteriliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME İş bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ Müşterinin, Müşterilik kaydı yapması Müşterinin Kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme, Müşteri'nin Müşterilik başvurusunda bulunduğu sırada her iki tarafın da elektronik ortamdaki beyanları ve onayıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. İade Şartları Ürünler ve siparişler kişiye özel hazırlandığı için cayma hakkı, iade, değişim ve iptal seçeneği bulunmamaktadır. Bizden kaynaklı bir hata olduğunu düşünüyorsanız [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. Taşıma Sırasında Hasar Görmüş Ürünler Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız kargo yetkilisi önünde açıp kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer üründe bir tahribat mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız. Hatalı Ürünler Müşteri, siparişinin hatalı gönderildiğini düşünüyorsa siparişten sonraki 7 gün içerisinde [email protected] e-posta adresi aracılığıyla bunu bildirmelidir. Daha sonraki talep ve bildirimler geçersiz sayılacaktır. Fujifilm, bu bildirimlere istinaden siparişi yeniden hazırlayabilir ya da ücret iadesi gerçekleştirebilir.